sunshine

5. Jak przygotować dziecko do nauki czytania?

Biorąc pod uwagę rozwój psychofizyczny dziecka 6-letniego, jego możliwości i potrzeby oraz system pracy przedszkola należy pamiętać, że nauka czytania na tym etapie to jeden z elementów stymulujących ogólny rozwój dziecka.

      Organizując zajęcia z elementami nauki czytania należy zachować przedszkolny charakter pracy, czyli charakter zabawowy.

      Proces kształcenia umiejętności czytania powinien opierać się na rozwijaniu u wychowanków dążenia do samodzielnego czytania, do korzystania z książki jako źródła interesujących wiadomości i emocjonalnych przeżyć.

      W programie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi 6-letnimi przyjęto poznanie 23 liter, umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej oraz rozumienia treści przeczytanego, odpowiednio dobranego tekstu.

      Kształtowanie umiejętności czytania opiera się na metodzie analityczno-syntetycznej wyrazu. Punkt wyjścia to wyraz, z którego wyodrębnia się głoski i ich symbole litery, a następnie składa z poszczególnych głosek i liter ten sam wyraz.

     Czynniki warunkujące naukę czytania:

- określona dojrzałość mowy (odpowiedni zasób słów, dojrzałość narządów artykulacyjnych)

- odpowiedni poziom intelektualny (zapamiętywanie abstrakcyjnych symboli)

- dojrzała spostrzegawczość w zakresie różnicowania znaków, drobnych szczegółów

- odpowiednio dojrzały i rozwinięty słuch fonematyczny.

 

    Kolejne etapy wprowadzające w świat liter, które są wykorzystywane w naszym przedszkolu to:

- wyszukiwanie wyrazów na podana głoskę na początku wyrazu, końcu i w środku

np. Jaka głoskę słyszysz na początku wyrazu ,,dom”?

     Jaki znasz wyraz na głoskę ,,d”?

     Co słyszysz na końcu wyrazu ,,dom”?

     Co słyszysz w środku wyrazu ,,dom”?

- czytanie globalne (całościowe) wyrazu ,,dom”? (jeśli dzieci znają tylko ,,o”)

- układanie wyrazu ,,dom” z białych cegiełek (schemat)

-układanie wyrazu ,,dom” z kolorowych cegiełek (model – spółgłoski niebieskie, samogłoski czerwone)

- pokaz litery ,,d” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej

- układanie wyrazu ,,dom” z liter już poznanych w przedszkolu.

 

     Kiedy pojawiają się już pierwsze wyrazy pamiętajmy, że przy analizowaniu (głoskowaniu) wymawiać spółgłoski krótko tzn., gdy czytamy d-o-m, nie wymawiamy ,,dy” tylko ,,d”, nie ,,my” tylko ,,m”.

Możemy też łączyć poznane litery w różne sylaby, czytać je i tworzyć z sylab nowe wyrazy.

Litery wprowadzane w przedszkolu są proste fonetycznie, nie ma zmiękczeń, dwuznaków. Litery typu ,,sz”, ,,dż’ można wprowadzić na końcu roku na zasadzie ,,opatrzenia się”.

       Należy pamiętać , że świat liter nie jest ograniczony tylko do 6-latków. Już od 3 r.ż. można wprowadzić elementy umiejętności czytania na podstawie imienia dziecka. Wtedy wykorzystujemy litery drukowane wielkie.

      Umiejętność podpisania się przez 4-5-latka to źródło dużej satysfakcji i początek usamodzielniania się, rozbudzania ciekawości, spostrzegania, że niektóre litery z imienia występują w innych wyrazach.

    Zawsze pozytywnie nastawiajmy dziecko do nauki czytania. Pewne procesy myślowe przychodzą później.

Drogi Rodzicu!

      Zdobywanie umiejętności czytania to proces długotrwały i wymagający od nas rodziców i dzieci wiele wysiłku i cierpliwości.

      Dziecko powinno odczuwać radość i satysfakcję ze swojej pracy, widzieć swój sukces, osiągnięcia i będzie za nie chwalony.

      To samo zadanie powtórzone 5x zniechęci każdego, ale warto zastosować do niego różne scenariusze, np. jako zagadkę, zadanie od krasnoludków, jako pomoc księżniczce, która nie umie przegłoskować jakiegoś wyrazu, a od tego zależą losy jej królestwa.

Życzę dużo pomysłowości, cierpliwości i czasu dla swoich dzieci.

 

Literatura:

,,Vademecum nauczyciela sześciolatków”- praca zbiorowa pod red. Marii Dunin-Wąsowicz WsiP,1977

,,Mam 6 lat” – przewodnik dla nauczyciela, WSiP, praca zbiorowa 1988

 

Opracowała: B.Głowacz